در اينجا سعي شده در چند بخش مطالب و قوانين استراتژي مثلثي به تفكيك با توضيحات قابل درك به همراه تصاوير متعدد توضيح داده شود لذا هر بخش با سر فصلي كوتاه شروع و با توضيحي نسبتا كامل ارايه ميگرددpage 1 2 3 4

بهترين تايم معاملاتي در روش مثلثي
براي حصول بهتر نتيجه بهتر است تحليلهاي و معاملات خود را در دو تايم متفاوت انجام دهيد يعني بهتر است جهت شناخت روند بازار در تايمهاي بالاتر بازار را زير نظر داشته باشيد كه به عقيده من بهترين زمان براي اين مورد تايم يكساعته مي باشيد و براي رسم مثلث تايم 15 دقيقه را انتخاب نماييد لذا در صورت همخواني روند بازار با مثلث ترسيمي مي توان با اطمينان خاطر به معامله وارد شد
بهترين اوقات جهت تحليل روند بازار
آنچه كه طي تجربه بدست آمده شكست خطوط روند در تايم M15 بسيار محسوستر از تايمهاي ديگر است پس بهتر است خطوط روند را در اين تايم رسم نموده و با شكست آن در همين تايم وارد بازار شويد اما همانطور كه عرض كردم جهت روند بازار را بهتر است در تايمهاي بالاتر مشاهده و پيش بيني كنيد , در صورتيكه براي رسم خط روند از تايم M15 استفاده ميكنيد بهتر است روند را در تايم H4 تشخيص دهيد . نكته ديگر اينكه بهتر است اين تشخيص در تايم H4 بوده اما در همان تايم نيز بهترين زمان 10 دقيقه پس از آغاز كوارتر جديد ميباشد دقت نماييد غير معتبر ترين لحظات در تشخيص روند در H4 نيمساعت قبل از آغاز كوارتر جديد ميباشد نكته فوق را به شكل زير توضيح ميدهم
بهتريت اوقات تشخيص روند بازار
از ساعت 2:40 الي 6 بامداد
از ساعت 6:40 الي 10 صبح
از ساعت 10.40 الي 14
از ساعت 14:40 الي 18
از ساعت 18:40 الي 22
از ساعت 22:40 الي 2 بامداد
تلورانس ارزها
ميزان تلورانس ارزها معمولا داراي حد و مرز مشخصي از لحاظ حداقل و حداكثر ميباشد بهتر است پس از طي مقدار مشخص شده مجددا قبل از تايم كلين آپ وارد معامله نشويد
تايم كلين آپ همان تايمي است كه اجزاء داخل چارت با آرايش مجدد براي يك دوره 24 ساعته چيده ميشود كه در بروكر فيبو گروب به ساعت ايران برابر است با 2:30 بامداد
نوع اكانتهاي معاملاتي
در صورتيكه از روش مثلثي در تحليلهاي خود استفاده مي كنيد توجه داشته باشيد كه نوع اكانت تحليلي شما با اكانت معاملاتي شما يكي باشد بعبارت ديگر اگر در محيط ريل اقدام به معامله مي نماييد حتما تحليلهاي خود را نيز در محيط ريل انجام دهيد
مدت زمان حضور در كنار چارت جهت تشخيص شكست روند
رسم خطوط روند به شكل مثلثي اين امكان را به شما ميدهد كه هميشه حداكثر زماني را كه نياز به نظاره بازار داريد را از قبل محاسبه نمايد به عبارت ديگر شما خواهيد دانست كه شكست خط روند حداكثر در چه زماني در آينده رخ خواهد داد به عبارت ديگر هر چه كندلها در داخل مثلث به نوك مثلث نزديك شود بازار آمادگي بيشتري براي شكست ديوارهها و آغاز يك روند را به ما نويد مي دهد
اگر دو ضلع مثلث را درست رسم كنيد هر چه به نوك مثلث نزديك ميشويم لحظه به لحظه امكان شكست خطوط بيشتر ميشود چون كندل جاري و كندلهاي آينده فقط در بين اين دو ضلع حركت ميكنند از طرفي ديگر هر چه پيش ميروند به دليل نزديك شدن دو ضلع مثلث حركتهاي صعودي و نزولي آن كمتر و كمتر ميشود يعني حداكثر زمان براي شكست خط روند نوك و انتهاي مثلث است اين مورد يعني پيش بيني حداكثر زمان براي وقوع شرط ورود به بازار در هيچ استراتژي ديگري وجود ندارد
شرايط ورود به بازار و انجام معامله توسط روش مثلثي
طبق قانون هر زمانيكه يكي از خطوط در يك جهت شكسته شود در صورتيكه جهت حركت مطابق با روند اصلي بازار باشد ( يعني در صورتيكه در تايم بالاتر اين روند تاييد شده باشد) وارد بازار ميشويم
دقت نماييد هميشه زمانيكه يك مثلث در حال شكل گيريست بازار وارد حالت رنج ميشود و با پيشرفت بازار به جلو حركتها محدودتر ميگردد يعني بيشتر براي يك انفجار آماده ميشوند اگر خط بالا و خط پايين را به دو اهرم تشبيه كنيم عملا هر لحظه بازار مانند يك فنر فشرده تر ميشود
هر گز سعي نكنيد به اجبار به دنبار مثلث در چارت خود بگرديد در صورتيكه مثلثي وجود داشته باشد به راحتي آنرا مشاهده خواهيد نمود
روش بدست آوردن تلورانس حركتي ارزها
از تفاضل هاي و لو يك ارز عددي بدست مي آيد اينكار را براي مدت يك دوره 30 روزه انجام دهيد پس از آن اعداد بدست آمده را با هم جمع و بر عدد 30 تقسيم نماييد نتيجه تلورانس حركتي آن ارز بدست مي آيد
درصد ريسك معاملات با روش مثلثي
هر زماني كه كندل از خط روند رد شد و كندل جديد در آنسوي خط روند باز شد نيمي از شرايط براي ورود مهياست و ميتوانيد وارد بازار شويد / ميزان ريسك بيش از 60 درصد
در صورتيكه پس از شكست خط روند و باز شدن كندل جديد مجددا به عقب بازگشته و خط روند را لمس نموده (بوسه خداحافظي) ميتوانيد وارد شويد / ميزان ريسك كمتر از 20 درصد
در صورت وجود دو شرط فوق و ديگر اينكه طول كندلي كه خط روند را شكسته كمتر از 30 پيپ باشد مي توان وارد شد / ميزان ريسك كمتر از 10 درصد
تداوم وجود قيمت در داخل مثلث
يك -حركت آينده بسيار قوي تر و انفجاري تر خواهد بود
دو -قبل از خروج قيمت , بازار در رنج قوي تري قرار ميگيرد
سه -تاييد قويتري براي صحت مثلث ترسيمي شما خواهد بود
چهار-اگر قيمت هيچيك از ديواره ها را نشكند و از نوك مثلث خارج شود مثلث فالس خواهد بود كه البته 1 درصد امكان وقوع چنين حالتي ميباشد

 
Copyright © khamesi.com