در اينجا سعي شده در چند بخش مطالب و قوانين استراتژي مثلثي به تفكيك با توضيحات قابل درك به همراه تصاوير متعدد توضيح داده شود لذا هر بخش با سر فصلي كوتاه شروع و با توضيحي نسبتا كامل ارايه ميگرددpage 1 2 3 4

اتصالات پي در پي در داخل مثلث
در برخي مواقع روند بازار علاوه بر حركتهاي زيگزاگي در عين حال يك روند سكون در بازار را دنبال مي كنند بدين جهت در چنين مواردي به دليل تداوم اين سكون شكل مثلث ترسيمي طويل تر از مواقع دگير مي گردد كه البته با كمي قت مي توان به نقطه شكست واقعي آن پي برد نمونه ذكر شده از جمله مواردي است كه بيشتر عزيزان همراه در تشخيص آن دچار اشكال شده و به نقطه خروج و شكست ديواره مثلث را به اشتباه تحليل مي نمايند به تصوير زير توجه فرماييد
شكلهاي متفاوت در زمينه قرار گيري موقعيت مثلثها
دوستاني كه با روش مثلثي اقدام به تحليل بازار و شناسايي موقعيتها مي نمايند مي بايست توجه داشته باشند كه شكل و موقعيت قرار گيري مثلث در داخل چارت از نظر افقي بودن هر يك از اضلاع هميشه به يك صورت نيست گاهي اوقات ضلع بالايي كاملا افقي است و گاهي ضلع پاييني و گاهي اوقات هي يك چنين شرايطي را ندارند بدين منظور نبايد چنين نكاني باعث اغفال تريدر از نظر حساسيت شكست بازار شود به تصاوير زير توجه فرماييد
نمونه ديگر
نمونه ديگر
سايز و اندازه مثلثها
در روش مثلثي به هيچ عنوان اندازه مثلثهاي شكل گرفته دليلي بر صحت و يا عدم صحت مثلث نيست به عبارتي ديگر مثلثها با هر اندازه در صورتيكه داراي شرايط و قوانين روش مذكور باشند از مثلثهاي معتبر مي باشند به تصوير زير توجه نماتييد
نمونه ديگر
عدم اكسپاير شدن مثلثها در زمان تعطيلي بازار و همچنين پيش بيني گپها
در صورتيكه اضلاع مثلث درست ترسيم گردد و نيز موقعيت آن در چارت درست شناسايي گردد مي توان اطمينان داشت در هيچ شرايطي حتي با تعطيلي بازار مثلثها باطل و يا فالس نمي شوند بعبارتي ديگر اعتبار مثلثها هميشگي و قطعي است لذا مي توان اطمينان داشت در صورتيكه در انتهاي تايم بازار مثلثي شكل گيرد مي توان منتظر يك گپ قوي در ابتداي بازار و در تايم پس اط تعطيلات داشت به تصاوير زير توجه فرماييد
نمونه ديگر
قابليت تشخيص گپهاي بازگشتي
همانطور كه مي دانيد در برخي مواقع در زمان باز شدن بازار برخي از ارزها با فواصل زيادي نسبت به قيمت بسته شدن بازار باز مي گردند كه به اين فاصله قيمتي در بازار گپ گفته مي شود گپهاي پيش آمده در نوع خود داراي انواع متفاوتي مي باشند گروهي از اين گپها به گپهاي قابل بازگشت ناميده مي شوند كه تريدرها در صورت شناخت اين نوع گپها مي توانند سود قابل توجهي از بازگشت اين گونه موارد حاصل كنند در روش مثلثي در صورت رسم صحيح مثلث و شناخت به موقع آن مي توان اين گونه گپها را شناسايي و از آنها به خوبي استفاده نمود به تصوير زير توجه فرماييد
سودهاي دور از باور توسط روش مثلثي
در برخي مواقع در زمان تشكيل يك مثلث و حركت قيمت بازار در داخل آن و به جهت فشردگي كندلها سودهاي قابل توجي مي توان از رسم هر يك از اضلاع داخلي يك مثلث در مثلث بزرگتر بدست آور كه مجموع اين سودها قبل از شكست ديواره مثلث اصلي بسيار قابل توجه مي باشد به تصوير زير توجه نماييد
استفاده از روش مثلثي در تاييد امواج در روش اليوت
همانطور كه مي دانيد يك ياز روشهاي پر طرفدار در تحليل بازار روش اليوت مي باشد اين روش بر اساس شناخت امواج حركتي قيمتها و نيز شماره گذاري آنها استوار است عموما تريدرهايي كه به اين روش اقدام به انجام معاملات و شناسايي موقعيتها مي كنند هميشه از تغيير شكل و شماره گذاري امواج نگرانند چرا كه در برخي مواقع اين تغيير امواج و تغيير شماره گذاري نتايج معكوسي را نسيب تريدر مي نمايد كه آسيب جبران ناپذير است شايد اين تغيير پذيري و انعطاف باعث شده كه نتوان روش اليوت را بعنوان يك روش كامل و صد در صد قلمداد كرد از اين جهت تريدرها مي توانند با استفاده از روش مثلثي و بكارگيري اصول آن بعد از شكل گيري موج سوم تا چهارم برروند بازار و تشخيص خود قطعيتي لحاظ نمايند به تصوير زير توجه فرماييد
وجود يك مثلث كوچك در درون يك مثلث بزرگتر
در برخي مواقع پس از ترسيم و شكل گيري يك مثلث مشاهده خواهيد نمود مثلث ديگري با ابعاد كوچكتر در داخل مثلث بزرگتر شكل گرفته اين مهم مي بايست مورد نظر و توجه قرار گيرد كه در چنين شرايطي هر مثلث بطور جداگانه شرايط خود را دارا مي باشد يعني در صورت شكست هر يك از ديواره هاي مثلث داخلي مي توان وارد معامله شد اما نكته قابل توجه اين است كه بنابر قوانين مقاومتها در هر حالي ميتواند نقش يك مقاومت قوي را براي معامله ما ايجاد نمايد لذا بهتر است تارگت اول را ديواره اضلاع مثلث خارجي قرار دهيد به تصوير زير توجه فرماييد
شيوه اي ديگر از رسم مثلث / مثلث نوع دوم
د رطراحي اين استراتژي سعي شده از انعطاف قابل توجهي در زمينه تشريح و تحليل بازار استفاده شود تا بتوان در هر بخشي از اين استراتژي تغييرات متعددي از بازار را معني و پيش بيني نمود بدين منظور همانطور كه در بخشهاي ديگر اشاره شد فصلي از اين استراتژي قابليت رسم خطوط مثلثي را به شيوه اي ديگر در اختيار ما ميگذارد تا با آن بتوان حركتهاي بسيار بزرگ بازار را پيش بيني و سودهاي قابل توجهي از اين حركات بدست آورد در تصاوير زير نمونه اي ديگر از شيوه رسم اضلاع مثلث را مشاهده مي نماييد
نمونه ديگر

 
Copyright © khamesi.com