موقعيت رسم خطوط روند بر مبناي رعايت قانون مقاومت مشترك

وضعيت قرار گيري مثلث لول يك در چارت نسبت به خطوط روند
وضعيت و زاويه قرارگيري مثلث لول يك در چارت

 |  |  |  |
Copyright © khamesi.com