اين بخش اختصاص دارد به توضيحاتي در خصوص تاچ پوينتهاآشنايي با تاچ پوينتها
تاچ پوينتها نقاط حساسي در بازار هستند كه قيمتها در مسير حركتي خود برروي چارت از خود باقي مي گذارند اين نقاط مي بايست طي زمانهاي آتي لمس گردند بعبارت ديگر مي توان با شناسايي و محاسبه اين نقاط از آنها بعنوان تارگتهاي دقيق و بدون كمترين خطايي در معاملات استفاده نمود
بخش هيستوري سايت شامل تصاوير معاملات انجام شده با احتصاب اين نقاط است كه نمايانگر دقت بسيار بالاي تاچ پوينتها و محاسبه دقيق تارگت در معاملات مي باشد
تعداد تاچ يوينتها در يك دوره حركتي
بطور معمول در هر دوره كلين آپ كه برابر است از تايم ريفرش روزانه تا تايم ريفرش روز بعد اين نقاط برروي چارت بوجود مي آيند اما تعداد آنها دقيقا پس از محاسبه مشخص مي شود لذا نمي تواند تعداد دقيق و مشخصي از وجود اين نقاط در چارت بطور حدسي و بدون محاسبه اشاره كرد اما معمولا تعداد اين نقاط طي يك روزحداقل بيش از دو نقطه مي باشد
در مورد بيشترين تعداد اين نقاط در چارت نيز طي مشاهدات تا كنون در برخي مواقع تا 17 عدد تاچ پوينت در يك دوره كلين آپ نيز مشاهده شده
علت بوجود آمدن تاچ پوينتها
طي تجارب بدست امده مي توان تنها علت بوجود آمدن اين نقاط را در وجود انرژي نهفته در يك روند قيمتي نام برد
ميزان درصد خطا در تاچ پوينتها
در صورتيكه اين نقاط بطور دقيق و علمي محاسبه و شناخته شوند مي توان ايمان داشت كه لمس اين نقاط قطعي است و حتي يك درصد هم در اين زمينه خطا وجود ندارد
شرايط لمس تاچ پوينتها
در تمامي مواقع بازار به دنبال لمس دقيق تاچ پوينتها مي باشد بعبارتي ديگر نقاط مورد لمس دقيقا اعداد برابر با محل دقيق تاچ پوينتها بدون رعايت هيچگونه فاصله اي مي باشد
عدم تغيير مكاني
لازم به ذكر است كه در هيچ شرايطي تاچ پوينتها موقعيت خود را از دست نمي دهند يعني در صورت محاسبه و اثبات وجود يكي از اين نقاط مي بايست منتظر لمس قطعي آن نقطه باشيم
روش محاسباتي تاچ پوينتها
روش محاسباتي تاچ پوينتها بر اساس سه مرحله پردازش مطابق با قوانين رياضي مي باشد
بعبارت ديگر در يك فرايند محاسباتي در مرحله اول بخشي از اطلاعات موجود در چارت طي زمان جاري در يكسري از فرمولهاي محاسباتي در توابع خاص محاسبه مي گردد كه حاصل آن استخراج بخشي از اعداد و ارقام اوليه مي باشد
در مرحله بعد با استفاده از اطلاعات گذشته از ارز مورد نظر دومين مراحل فرايند شناخت تاچ پوينتها به كمك توابع و قوانين ديگري از اصول رياضي محاسبه مي شود كه حاصل اين مرحله نيز بدست آوردن بخش دوم اعداد و متغيرهاي مورد نياز مي باشد
در مرحله سوم با استفاده از نتيجه محاسبات بخش اول و نيز خروجيهاي بخش دوم نتيجه حاصله در محاسبات و قوانين ابتكاري وارد و حاصل و نتيجه آن موقعيت تاچ پوينتها در چارت مي باشد شكل زير دياگرام محاسباتي تاچ پوينتها را نمايش مي دهد
عدم استفاده از ابزارهاي جانبي در محاسبه تاج پوينتها
در محاسبه تاچ پوينتها از هيچ گونه ابزار محاسباتي يا تحليلي بازار و همچنين هيچگونه اينديكاتور و متغيرهاي موجود در اين ابزارها استفاده نمي گردد
محل قرالر گيري تاچ پوينتها درچارت
در تمامي مواقع تاچ پوينتهاي حاصله در يك مسير حركتي قرار ندارند بلكه ممكن است اولين تاچ پوينت در بالا و تاچ پوينت دوم در پايين و تاچ پوينت سوم در نقطه اي بالاتر از تاچ پوينت اول قرار گرفته باشد
اعتبار تاچ پوينتها
برخي مواقع ممكن است كه تمامي تاچ پوينتهاي بدست آمده طي يك دوره كلين آپ لمس نگردد و امكان دارد لمس آن به روز بعد موكول شود
جزييات حاصله از فرايند محاسباتي
در نتيجه فرايند محاسباتي تاچ پوينتها و در خروچي آنچه كه سيستم محاسباتي در اختيار ما مي گذارد نقاط دقيق تاچ پوينتهاي موجود در چارت به انضمام اولويت لمس آنها مي باشد به تصوير زير توجه نماييد دياگرام زير نمونه اي از تاچ پوينتهاي بدست آمده را نمايش مي دهدد
همانطور كه مشاهده مي كنيد اعداد سمت چپ نشان دهنده اولويت لمس و اعداد سمت راست محل قرار گيري دقيق تاچ پوينتها مي باشد
بهترين تايم محاسباتي تاچ پوينتها
در برخي مواقع ممكن است كه موقعيت يك يا چند تاچ پوينت طي ساعلت اوليه بازار يكي پس از ديگري لمس گردد و تريدر سود آن نقاط را از دست دهد لذا بهترين زمان محاسباتي و تحليل نقاط ابتداي تايم باز شدن بازار مي باشد در اين صورت مي تواني طي روز از تمامي موقعيتها استفاده نمود
عدم هم پوشاني
در هيچگاه امكان هم پوشاني تاچ پوينتها وجود ندارد بعبارتي ديگر در خروجي محاسبات امكان اينكه دو اولويت متعلق به يك نقطه باشد ممكن نيست
عدم تفاوت در تكرار محاسبات
همانطور كه اشاره گرديد وجود اين نقاط در چارت تحت تاثير هيچ يك از عوامل جانبي بازار مانند اخبار و يا پتانسيلهاي جديد بازار تغيير نخواهد كرد بصورتيكه اگر عمل محاسبه اين نقاط به دفعات تكرار گردد د رهمه حال موقعيتها و اولويتهاي بدست آمده دقيقا با يكديگر مطابقت خواهد داشت
فاصله تاچ پوينتها
فاصله تاچ پوينتها از يكديگر متفاوت مي باشد بعبارتي ديگر در برخي مواقع ممكن است يكي از تاچ پوينتها به فاصله بيش از صدها پيپ از ديگري و يا با فاصله حتي چند پيپ از ديگري قرار گرفته باشند آنچه كه در چنين مواقعي بسيار داراي اهميت است اولويت قرار گيري تاچ پوينتها نسبت به ديگري است
نظم در لمس تاچ پوينتها
بايد دقت داشت آنچه كه در مورد قانون اولويت تاچ پوينتها اشاره شد از موارد قطعي و بدون استثناء در اين سيستم است مثلا در مواقعي كه تاچ پوينت سوم با فاصله حتي چند پيپ از تاچ پوينت اول قرار داشته باشد بازار به هيچ عنوان آن را لمس نخواهد كرد بلكه پس از لمس تاچ پوينت اول بازار به سمت نقطه دوم حركت و پس از لمس آن به سمت نقطه شماره سه حركت مي نمايد اين نظم تا آخرين تاچ پوينت يكي پس از ديگري اجرا مي شود

 |  |  |  |  |
Copyright © khamesi.com