اين بخش از مطالب سايت اختصاص دارد به نمايش گزيده اي و نمونه هايي از دروسي كه در مراحل آموزش حضوري سيستم مثلثي تدريس مي گردد لازم به ذكر است كه اين دروس مي بايست با تلفيقي از مطالب و توابع اصلي ديگر در تحليلها مورد استفاده قرار گيرد
لذا تاكيد مي گردد موارد مذكور به تنهايي كارايي مثبتي در تحليلها ندارد وارائه اين مطالب تنها به دليل آگاهي و اطلاع رساني به عزيزان علاقمند به سيستم مثلثي مي باشدPage 1 2 3 4 5 6 7 8 9


 |  |  |  |
Copyright © khamesi.com