برخي از فرمولهاي محاسباتي و قابل استفاده در بخش ترسيم مثلثهاي پايه
بديهي است بكار گيري هر يك از فرمولهاي مورد نظر و يا تركيبي از آنها نيازمند تسلط كافي به استراتژي مثلثي دارد و تنها در اين صورت مي توان تفصير و تحليل محاسباتي توسط فرمولها را بر ترسيم فرضي و غير محاسباتي مقدم دانست
لذا توصيه مي گردد از هر گونه استنباط غير تخصصي چارتها توسط هر گونه محاسبات هندسي و رياضي به هر صورتي كه نتيجه اي جز از دست دادن سرمايه در پي نخواهد داشت خود داري نماييد
لازم به ذكر است فرمولهاي موجود در اين صفحه ارتباطي به بخشهاي ديگر اين استراتژي خصوصا تاچ پوينتها ندارد و تنها جهت برخي محاسبات در محدوده ترسيم مثلثهاي پايه مي باشد

   نسبتها بر حسب 
Copyright © khamesi.com