مديريت سرمايه در استراتژي مثلثي
يكي از اصلي ترين بخشهاي يك استراتژي مديريت گام به گام سرمايه مي باشد
بارها ديده شده روشهاي بسيار دقيق و سود ده در نهايت نتيجه اي برخلاف آنچه كه از آن روش بيش بيني مي شده بدست آورده
شايد بتوان عمده اشكال اينچنيني را در مديريت اشباه سرمايه جستجو كرد بنابر اين يك روش قوي روشي است كه علاوه بر طراحي دقيق محاسبتي و تحليلي خود داراي مديريت سرمايه اي دقيق و متناسب با جزئيات و ساختار تحليلي و محاسباتي باشد لازم به ذكر است طبق اصول معاملاتي , يك سيستم مي بايست مديريت سرمايه اختصاصي براي خود داشته باشد بنابر اين ممكن است كه يك جدول مديريتي براي سيستمهاي مجاور نه تنها كارايي چنداني نداشته باشد بلكه باعث از دست دادن سرمايه و افت شديد كيفي در نتيجه كار گردد
بدين منظور جدول مديريت سرمايه اي طراحي گرديده كه متناسب با پيش رفت مرحله به مرحله در روش مثلثي ما را گام به گام هدايت مي نمايد به جدول زير توجه نماييد

Level Lots First Profit New Profit
1 0.1 $100 $200 $300
2 0.2 $300 $400 $700
3 0.5 $700 $1000 $1700
4 1 $1700 $2000 $3700
5 3 $3700 $6000 $9700
6 9 $9700 $18000 $27700
7 20 $27700 $40000 $67700
8 60 $67700 $120000 $187700
9 100 $187700 $200000 $387700
10 300 $387700 $600000 $987700
11 300 $987700 $600000 $158700
12 300 $1587700 $600000 $2187700

اين جدول از 12 رديف و 5 ستون تشكيل شده براي روشن شدن مشخصات جدوت مديريت سرمايه اي فوق و كيفيت آن هر بخش جداگانه توضيح داده مي شود
اولين ستون سمت چپ معرف مراحل و يا لولهاي پيشرفت آن است كه كه متناسب با بازدهي روش مثلثي به 12 مرحله تقسيم گرديده
دومين ستون اختصاص دارد به ميزان سرمايه اوليه در هر لول , همانطور كه ملاحظه مي نماييد سرمايه اوليه براي شروع معامله در روش مثلثي برابر است با 100 دلار علت انتخاب اين مقدار سرمايه براي شروع به كار اطمينان از حفظ آن و نيز اطمينان از قدرت استراتژي بكار رفته مي باشدهمانطور كه نمونه انجام شده آنرا در بخش هيستوري سايت ملاحظه مي نمايد تمامي مراحله اين مديريت سرمايه روند رو به جلو را از خود به نمايش مي گذارد لذا نيازي به استفاده و درگير نمودن سرمايه اي بيش از آنچه اشاره شده نيست از طرفي ديگر با توجه به آغاز معاملات با سرمايه اوليه 100 دلار تريدر مي تواند اطمينان داشته باشد كه در صورت از دست دادن اصل سرمايه خود در هر مرحله تنها به ميزان 100 دلار از سرمايه گذاري خود را از دست داده
دومين ستون اختصاص دارد به درصدرها و يا ضرايب معاملاتي در هر لول , همانطور كه ملاحظه مي نمايد اين ضرايب در هر مرحله افزايش پيدا كرده كه سير صعودي آن بر اساس دقت نظر و ريتم خاصي صورت گرفته
سومين ستون در جدول فوق اختصاص دارد به ميزان سرمايه اوليه در آغاز هر لول بعبارت ديگر تريدر مي بايست ضرايب معاملاتي خود را مطابق جدول از حداقل ميزان سرمايه اي كه در همان لول و در اين ستون مشخص شده آغاز و تا ابتداي سرمايه اوليه در لول بعد بدون هيچگونه تغييري ادامه دهد
چهارمين ستون اختصاص دارد به سقف سودي كه تريدر در آن لول كسب مي نمايد به عبارت ديگر تريدر مي تواند پس از كسب ميزان سود درج شده در اين بخش به لول بعدي وارد شود
پنجمين ستون اختصاص دارد به ميزان سود نهايي در لول جاري كه مويد اتمام لول جاري و اعلام پر شدن سقف لول مي باشد
همانطور كه ملاحظه مي نماييد در اين جدول براي ارتقاع هر لول به لول بعدي ميزان سود 200 پيپ در نظر گرفته شده و تريدر ميبايست پس از كسب اين مقدار سود به لول بعدي وارد شود
نكته ديگر كه در اين طراحي اين جدول در نظر گرفته شده مدت زمان طي نمودن آن از ابتدا تا انتها مي باشد بدين صورت كه در صورت رعايت صحيح قوانين استراتژي مثلثي و نيز رعايت دقيق جدول مديريت سرمايه ,‌تريدر پس از كسب 2200 پيپ و يا طي 12 روز كاري مي تواند سرمايه خود را از 100 دلار به رقم نهايي جدول ارتقاع دهد


 
Copyright © khamesi.com