اين بخش اختصاص دارد به تحليل و بررسي چارتها توسط قوانين و توابع رياضي در اينجا شما به كمك تصاوير قانونمند بودن و وجود نظم را در ارزها مشاهده خواهيد نمود اين بخش به كمك تصاوير توابع محاسباتي را در حركت ارزها مشاهده نماييدPage 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


 
Copyright © khamesi.com